man‎Jan Dirckze Hartman‏‎
Ook bekend als: Hertman, geboren ‎± 1700, begraven ‎13 okt 1770 Hoogland. Beroep: timmerman 1). Woonplaats: Hoogland

Deze persoon was getuige bij:
huwelijksgetuige: Nicolaes Goossensz "Klaas" Winckes & Maria Elisabeth "Lijsje" Guldenarm
Bij het kerkelijk huwelijk wordt de naam Hartman nog niet vermeld.
Pas bij het tweede kind van hem wordt de naam Hartman vermeld.

Als timmerman behoorde het ook tot zijn werk om doodskisten te maken. Bij armlastige inwoners werd de kist betaald door de armmeesters. Ook Dirk zijn naam komt voor in het "Rekenboek der armmeesters van 't Hooglandt", (bron 'De familie Van den Boom komt van de tolboom in Seevenhuijsen', auteur J.W. van den Boom).

Jan Dirkse Hartman heeft gekocht van Gijsbert Jansen Suijdwind en Neeltje Sijmons echtelieden, 'seeckere camp weijland, groot omtrents een en een half morgen gelegen bij Calveen onder de gerechte van Emmeklaar volgens coopcedulle van de 31 december 1745 om de somma van tweehonderd gulden'. Waarvan de 40e met de 1 1/2 % bij mij is ontvangen op den 20 ste februari 1746 ende was getekend R. Goudoever (bron Ruud Hopster).

Hij wordt door notaris Steven van Brinkensteijn op 18 januari 1747 als belendende eigenaar genoemd. De hofstede (de naam wordt niet genoemd) is gelegen in Hoogland en Emiclaer in het buurtschap Calveen. Strekkende van de Heysteegh tot aan de Hogesteegh daar westerlijk doorgaans den Heer Arnold Fransciscus van Rosendael en oosterlyk van de Heysteegh tot aan de Calveense weg Jan Dirkse Hartman.
2) 3)

Gehuwd
Gehuwd (religieus) ‎28 dec 1734 Hoogland DTB pag. 83 (huwelijksgetuige (religieus): Catharina Aerts en Gijsje Rijckx) (religie: RK) (ongeveer 35 jaar gehuwd) met:

womanUrsula Guldena‏, dochter van Willem Guldenarm en Catharina Elisabeth Winkens‏.
Ook bekend als: Ursela, Ursel, Ursulina Guldenarm, gedoopt ‎9 nov 1702 Beckum [DEU] 4), overleden ‎± 10 sep 1771 Hoogland‎, leeftijd ongeveer 68 jaar, begraven ‎13 sep 1771 Hoogland

Deze persoon was getuige bij:
doopgetuige: Joannes "Jan" Hartman.
huwelijksgetuige: Nicolaes Goossensz "Klaas" Winckes & Maria Elisabeth "Lijsje" Guldenarm

Jan Geurtsen, wonende op De Geer, geeft voor f 6 per jaar in erfpacht aan Jan Dirksen Hartman, mr timmerman x Orsela Guldena, een deel van 16 roeden lang en 6,5 roeden breed, totaal ca. 100 roeden van het bouwland of de eng van het erf De Geer, onder Emiclaar. Erfpachtbrief d.d. 9 december 1735.
Bron: HUA BNR 37, inv.nr. 2484; 18 februari 1736

Zij woonden op "De Valendriest".

Notaris Cornelis Suijck akte datum 12 september 1770:
Testament van Jan Dirksen Hartman Timmermansbaas en Ursula Guldenarm echtlieden, woonende bij de Brand gerichte Emiclaar. Zij bemaaken aan hunne zoon Florus Jansen Hartman en hun dochter Johanna Hartman thans nog bij hun woonende, te samen een Huizinge Hof en Hofstede, bergen en schuren en een hoekje weiland aan de Heisteeg ( verders geen landerijen genoemd ) en den geheele inboedel. Dit perceel door den comparenten bewoond wordende. alles op voorwaarde dat de ouders comparenten bij hen hun leven lang worden verzorgd en inwoning.
5) 3)

Kinderen:

1.
man‎Dirck Jansz‏‎
Gedoopt ‎19 mrt 1736 Hoogland DTB pag. 30 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Willemeijntje Willems)

2.
manDirk Janse Hartman‏
Gedoopt ‎3 mrt 1737 Hoogland DTB pag. 32 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Willem Guldenarm), overleden ‎8 mei 1826 Hoogland akte 12‎, leeftijd ongeveer 89 jaar. Beroep: timmerman, landbouwer
Hij wordt op 29 april 1770 benoemd als voogd over zijn neven Joannes, Aart en Gerrit Hartman, hij woont dan te Emiclaer.

Het is nog een groot mysterie waar Dirk vanaf zijn volwassenheid tot aan zijn huwelijk heeft doorgebracht. Het lijkt erop dat hij als timmerman in Amersfoort en Utrecht aan het werk is geweest. Dit gezien de geldverstrekkingen die hij al voor zijn huwelijk afsloot.
In 1773 leent Cornelis van Birkhoven al 250 gulden van Dirk Hartman, dit wordt geregistreerd op 13 november 1773 bij notaris A. van Toll, er is geen handtekening van Dirk. Cornelis verkeert in "droeve omstandigheden", hij heeft geld nodig als alimentatie voor zijn kinderen. Cornelis belooft aflossing als zijn moeder overlijdt. Als zij binnen 4 jaar overlijdt krijgt Dirk 350 gulden. Na de vier jaar wordt dat 450 gulden.
In de volgende akte van dezelfde notaris benoemt Cornelis van Birkhoven zijn echtgenote en Dirk Hartman tot voogd over zijn kinderen.

Notaris Simon van Wisselingh akte datum 11 februari 1781:
Cornelis van Birkhoven is schuldig aan Dirk Hartman wonende aan de Brand te Hoogland ƒ1425 wegens van tijd tot tijd geleende gelden wegens noodwendig onderhoud voor het gezin, als voor betalingen van zijn schulden volgens obligatie voor Notaris Abraham van Toll te Utrecht.

In 1791 vinden we weer wat informatie betreffende de lening aan Cornelis van Birkhoven: Cornelis zijn zus Joanna meldt zich op 19 november bij notaris N.W. Buddingh met een Veniam aetatis (verklaring van meerderjarigheid) en verklaart dat hun moeder overleden is en de momboirkamer uitspraak gedaan. Het is niet duidelijk of daarmee de lening afgelost is.

Weer een nieuwe geldlener uit Utrecht namelijk Hermanus Beumer, via notaris M.J. van Buuren leent hij 200 gulden van Dirk Hartman, wonende op 't Hoogland op 7-7-1782. Hij zal van deze deugdelijke geldlening 4 % intrest betalen. Maar Dirk is niet de enige geldschieter, bij de volgende kredietgever meldt Hermanus Beumer dat hij nakomelingschap in leven heeft, en leent weer 300 gulden. Hermanus heeft zich aangesloten bij de patriottische beweging in 1884 in Utrecht, iets waar later Dirk ook sympathie bij heeft blijkt later. Het lijkt erg onzeker of Dirk zijn geld wel teruggekregen heeft, en waren meer schuldeisers.

Notaris Anthony Voskuijl akte datum 23 februari 1788:
Verkoop door Juff. Johanna van Grootwede, ongehuwd, mede-erfgename van wijlen hare Moeder Juff. Christine Oudbeek, Weduwe van Evert van Grootwede, met consent van den mede-erfgenaam wegens zijn vooroverledene huisvrouw.
De Heer Franciscus van Raalt, mitsgaders den minderjarige Christina van Raalt, dochter van den Heer Frans van Raalt en (wijle) Petronella van Grootwede:
5 morgen tabaksland en één morgen veen met Huis en schuur of achterhuis en tabaksschuur genaamd Kleyn Emiclaar daar ten oosten, westen en noorden de erfgenamen van Jonker Hendrik Foeit, ten zuyden den west Aart Hendrikse gelegen gerecht Emelaar, koper Frederik Gijsbertsen voor 3900 gulden.
Ten tweede 1,5 morgen tabaksland gelegen achter Emiclaar oostwaards het land van ’t Erf De Klapmuts, westwaards het land van ’t Erf Kattenbroek, zuidwaards het voornoemde perceel, noordwaart het land van Emiclaar, belast met een uitgang van jaarlijks 5 gulden, welke ten eewigen dage betaald moet worden ingevolge zeker testament door Maritje Reyer Robertsdogter Wedw van Jan Jansen op den 30 Mei 1688 gepasseerd door Notaris Anthony van Brinkensteyn, tot onderhoud van twee huisjes binnen Amersfoort in Sint Agathastraatje.
Ingezet door Dirk Hartman van 1000 gulden, verhoogd door Floris Hartman met 250 gulden was provisioneel koper voor 1250 gulden.
Perceel 1 en 2 verhoogd met 10 gulden door Frederik Gijsbertsen voor 5160 gulden.
Hij deed het 2e perceel over aan Hendrik Hendriksen van Cattenbroek voor 1260 gulden.
Perceel 3: 8 mergen tabak-, bouw en weiland genaamd De Gooren, aan den Hamseweg bij Amersfoort in den opslag genomen door den Heer Jusette voor 6200 gulden alsmede erfgename wegens zijn huisvrouw.

Dirk koopt de hofstede “De Tolick” op 5 mei 1792 van de weduwe Willem Luttikhengel voor 2205 gulden.
Notaris Simon van Wisselingh stelt een akte op datum 26 mei 1793:
Dina van Beek weduwe en Boedelhoudster van Willem Luttikhengel en Jan Willemse van Wijnen, Aart van Maanen g.q. als voogden van de kinderen van Willem Luttikhengel hebben aan Dirk Hartman verkocht de Hofstede den Ouden Tollik onder Hoogland den verkoop op den 24 maart 1792.

Hij was betrokken bij de Bataafse revolutie in Hoogland.
Op 19 februari 1795 zou de herbevestiging van het gerechtsbestuur plaatsvinden.
Dirk, op dat moment geen lid van het gerechtsbestuur staat wel vooraan om het publiek te vertellen dat de volksstem nu gaat gelden.
Hij was ook betrokken bij het planten van de 'Vrijheidsboom'.
Toch werd Hartman aan de kant geschoven, hij ging geen deel uitmaken van het nieuwe dorpsbestuur.
Toch wordt hij vrij snel weer in ere hersteld, in 1801 is hij president-schepen van Hoogland.

Op 15 april 1795 koopt hij vier morgen grond (ca. 3,5 ha) genaamd "De Vagenkamp" op een veiling georganiseerd door notaris Cornelius Suick.
Deze grond was van Elisabeth Schoock-Prien. De Vagenkamp gelegen naast het Erf de Wetering aan de Bunschoterweg, groot 4 morgen koper Dirk Hartman voor Fl. 1250.

Notaris Jan de Louter akte datum 11 oktober 1806:
Den heer Albert Prince (hij zou steen of tegelhandelaar geweest zijn) en vrouw Anna Theodora Kraanen echtlieden, wonende op Ooievaarshorst gerecht Leusden vermeld in deze akte schuldig te zijn aan Dirk Hartman op Hoogland een som van f 1817 + 18 + 1 met jaarlijkse aflossing.

Notaris Eldert J. Wisseling akte datum 5 maart 1813:
Radiatie (doorhaling – royement) Dirk Hartman. [Hoogland].

Notaris Hubertus Aloisius Vlieckx akte datum 30 november 1821:
Plecht (lening) Wouter Teunissen van de Burgwal te Hoogland aan Dirk Hartman f. 3500,– ȧ 4%. Waarschijnlijk is na het overlijden van Wouter de boerderij Amendijk als afbetaling naar de erfgenamen van Dirk Hartman gegaan.

1832 staan volgens het kadaster in Bovenduist de volgende 7 percelen met een gezamelijke grootte van 3 ha 15 are en 10 ca op naam van Dirk: sectie A (is later Hoogland F) 40 (bouwland), 41, 41a,b en c(tuin, huis plaats en weiland), 42, 43, 44 (bosch).

In 1832 wordt door de (wed) Dirk Hartman de boerderij "De Ganzenkuil" verpacht aan Woutertje van Lokhorst, getrouwd met Jan Bitterling.
Bron: familieboek Van Middelaar.
Dezelfde Jan Bitterling en Woutertje van Lokhorst huren rond 1843 het boerderijtje Hogesteeg 6 (Amendijk?) van de erfgenamen Dirk Hartman.

Volgens een latere akte horen de percelen Hoogland sectie B 223,224, 248, 252, 894 en 895 tot de Ganzenkuil.
Deze staan volgens Hisgis 1832 al als eigendom van de wed. Jan Wouterse van Lokhorst.

Een volgende eigenaar is Aaltje van Brinkestein, die bouw- en weiland “De Ganzenkuil” bij haar overlijden bezit, zij heeft dat verkregen bij een boedelscheiding op 13 juni 1845 bij notaris Van Werkhoven.
6) 7) 3) 8) 9) 10)

3.
manWillem Floris Hartman‏
Ook bekend als: Willem Hardman, Willem Hertmen, Willem Jansen Hartman, gedoopt ‎9 dec 1738 Hoogland DTB pag. 36 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Bernardi van de Vullekamp), begraven ‎11 apr 1800 Utrecht DTB pag. 673. Beroep: veehouder
Willem Hertmen, in den Muntstraat, laat na vrouw en 7 kinderen buiten den stad onder Amersfoort, begraven gratis.
Bron: DTB pag. 673

Hij wordt in het gerecht Bunschoten aangeslagen in middel op consumptie 1780-1791.
11)

4.
man‎Joannes Dirkze‏‎
Gedoopt ‎13 aug 1740 Hoogland DTB pag. 42 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Jantje Hendrickx)

5.
man‎Gert Hartman‏‎
Ook bekend als: Gert Hertman, gedoopt ‎3 jul 1742 Hoogland DTB pag. 46 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Elizabeth Guldena)

6.
manFloris Jansen "Floor" Hartman‏
Gedoopt ‎8 nov 1743 Hoogland DTB pag. 51 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Claas Winjiens), overleden ‎27 mrt 1836 Hoogland akte 17‎, leeftijd ongeveer 92 jaar. Beroep: landbouwer
Floris koopt op 6 december 1783 op een publieke veiling in Amersfoort via notaris Anthony Voskuijl het "Soppekampje" in Bunschoten aan de Laak.

Notaris Anthony Voskuijl akte datum 23 februari 1788:
Verkoop door Juff. Johanna van Grootwede, ongehuwd, mede-erfgename van wijlen hare Moeder Juff. Christine Oudbeek, Weduwe van Evert van Grootwede, met consent van den mede-erfgenaam wegens zijn vooroverledene huisvrouw.
De Heer Franciscus van Raalt, mitsgaders den minderjarige Christina van Raalt, dochter van den Heer Frans van Raalt en (wijle) Petronella van Grootwede:
5 morgen tabaksland en één morgen veen met Huis en schuur of achterhuis en Tabaksschuur genaamd Kleyn Emiclaar daar ten oosten, westen en noorden de erfgenamen van Jonker Hendrik Foeit, ten zuyden den west Aart Hendrikse gelegen gerecht Emelaar, koper Frederik Gijsbertsen voor 3900 gulden.
Ten tweede 1,5 morgen tabaksland gelegen achter Emiclaar oostwaards het land van ’t Erf De Klapmuts, westwaards het land van ’t Erf Kattenbroek, zuidwaards het voornoemde perceel, noordwaart het land van Emiclaar, belast met een uitgang van jaarlijks 5 gulden, welke ten eewigen dage betaald moet worden ingevolge zeker testament door Maritje Reyer Robertsdogter Wedw van Jan Jansen op den 30 Mei 1688 gepasseerd door Notaris Anthony van Brinkensteyn, tot onderhoud van twee huisjes binnen Amersfoort in Sint Agathastraatje.
Ingezet door Dirk Hartman van 1000 gulden, verhoogd door Floris Hartman met 250 gulden was provisioneel koper voor 1250 gulden.
Perceel 1 en 2 verhoogd met 10 gulden door Frederik Gijsbertsen voor 5160 gulden.
Hij deed het 2e perceel over aan Hendrik Hendriksen van Cattenbroek voor 1260 gulden.
Perceel 3: 8 mergen tabak-, bouw en weiland genaamd De Gooren, aan den Hamseweg bij Amersfoort in den opslag genomen door den Heer Jusette voor 6200 gulden alsmede erfgename wegens zijn huisvrouw.

Notaris Cornelis Suijck akte datum 23 maart 1789:
Gerrit Jansen wonend bij de Brand leent Fl 150 van Flores Hartman wonende mede aldaar.

Floris koopt op een publieke veiling op 9 december 1789 een perceel bouw en tabaksland in Duist, De Haar en Zevenhuizen ten overstaan van de Schout van Nijkerk.

Notaris Cornelis Suijck akte datum 27 januari 1792:
Oom en voogd Florus Hartman timmerman onder Emiklaar, dit betreft de kinderen van broer Willem en wel Willem, Johanna, Jan en Maria.

Floris koopt op een publieke veiling gehouden door notaris Simon van Wisselingh op 17 april 1792 in Amersfoort een perceel bouwland met brede wallen hakhout genaamd "Schoenmakershoek". Kadaster Hoogland sectie B 244, 245 en 245a. Gegevens uit notaris Ludovicus Hondius akte datum 15 februari 1839.

Notaris Anthony Voskuijl akte datum 23 augustus 1793:
Hendrik Aalbertsen van Brinkensteijn wonende op de Geer bij den Brand gerecht Emiclaar verhuurd aan Willem Aartsen aldaar mede woonachtig 200 roeden land genaamd het Heistuk gelegen naast het erfpacht goed van Floor Hartman met den halve weg van den Heisteeg voor 3 maal 10 jaren en daarna voor hem of zijn erfgenamen in erfpacht.

Bij een publieke veiling op 15 maart 1794 notaris Anthony Voskuijl wordt hij als belendende genoemd op de hoek van de Calveenseweg aan den Brand onder Emiclaar.

Floor koopt op een publieke veiling in Amersfoort op 19 januari 1796 een perceel aan de Veenestraat in Bunschoten via notaris Cornelis Suijck.

Floris koopt op 27 november 1800 op een publieke veiling via de secretaris van het gerecht Hoogland het erfpachtrecht van de "Valendriest" en bouwland. Gegevens uit notaris Ludovicus Hondius akte datum 15 februari 1839.

Floris koopt op een publieke veiling via notaris Anthony Voskuijl op 2 april 1802 de percelen "De Kronkels" in Bunschoten.

Notaris Gerardus van Kleeff akte datum 6 december 1810:
Akte van machtiging van Florus Hartman wonende aan de Brand gerecht Hoogland op Nicolaas Wilh Budding procureur van het gerechtshof van Utrecht om zijn recht waar te nemen inzake de procedure met de C. Hoogeveen (eiser).

Notaris Jan de Louter akte datum 10 juli 1829:
Op 6 juli 1829 openbare verkoop goederen Cornelis Pull;
Het Heitje ,Van De Heisteeg ingezet door Hendrik Petersen voor f. 450,–, verhoogd Klaas Wijntjes, timmerman uit Stoutenburg tot f. 475,–, koop gedaan voor Floor Hartman.
Een bos 85 roeden, 9 ellen, koper Klaas Wijntjes voor Floor Hartman voor f. 500,–
De Geerkamp gelegen bij de Brand, koper Klaas Wijntjes voor Floor Hartman voor f. 785,–

Floris koopt op 27 juli 1829 via notaris Ludovicus Hondius een "Soppekampje" te Bunschoten aan de Laak.

Akten:
Boedelscheiding: 15-02-1839 L. Hondius AT 055f043 rep 4156; 14-05-1841 D. Scheerenberg AT 051c006 rep 788 (gezamenlijke boedel); Huwelijk: 12-08-1796 S. v. Wisselingh AT 049a -o-.
Omschrijving:
Hoogland B 161m 164 (bouw- en weiland), 190, 191, 192, 194 (huis + bouwland aan de Hoogesteegscheweg genaamd de "Valendriest TH), 244, 245, 245a (bouwland aan Kalveensche wegje), 292, 293, 299 (bouwland bij de Brand), 300 (huis en grond aan de Brand), 842 (wei- of veengrond in het Hooglanderveen); D 80, 81 (weiland aan de Heisteeg) Bunschoten A 150 (weiland in de Veenstraat), 580 t/m 583 (weiland aan de Laak); B 7, 12 (weiland De Kronkels aan de Bisschopsweg) Duist, de Haar en Zevenhuizen A 151 (bouwland)

In 1832 was hij eigenaar van het perceel Hoogland sectie B 189.
Dit perceel lag tussen de Heideweg/Malewetering oostzijde en boerderij "Valendriest".
Tevens was hij eigenaar van de percelen Hoogland sectie D 80 en 81, ook gelegen aan de Heideweg aan de westzijde.
Daarnaast had hij de percelen sectie Kalveen B 293 en 299, daar zou later mogelijk de "Margarethahoeve" gebouwd worden.
12) 3)

7.
woman‎Hanna "Johanna" Hartman‏‎
Gedoopt ‎25 jun 1745 Hoogland DTB pag. 55 (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Elizabeth Guldena)
Notaris Hendrik ter Horst akte datum 4 december 1771:
Testament Hanna Hartman wonende aan de Brand gerecht Emiclaar bij overlijden alles vermaakt aan hare broeders Dirk, Willem en Floris.
3)


Bronnen

1) bron: Notariële akte ‎16 jun 1872, extra tekst: Js. de Louter rep. 7603
2) bron: Ton Hartman
3) bron: Historie Leusden - Notariëel archief
4) bron: G.J.M. Derks
5) bron: Notaris Suick, extra tekst: Ton Hartman
6) bron: Archief Eemland - Notariële akten, extra tekst: notaris Anthony Voskuijl 29 april 1770
7) bron: Historische Kring Hoogland. - Bewaarsman, extra tekst: juli 2000
8) bron: Wiewaswie, extra tekst: notariële archieven
9) bron: Historische Kring Hoogland. - Bewaarsman, extra tekst: januari 2002
10) bron: Wiewaswie
11) bron: Van wee bin jie d'r één. - Bunschoten
12) bron: Archief Eemland - Notariële akten, extra tekst: AT042a026 15 maart 1794 akte 2806
Neem contact met ons op over vragen, aanvullingen, op- of aanmerkingen.