woman‎Petertje Jansdr‏‎, dochter van Jan Aeltenz en Neeltje Aertsdr‏.
Geboren ‎± 1670 Soest, overleden ‎na 1756 Soest‎
Peetertie, dochter van Jan Aelt, is op 6 september 1717 getuige bij de doop van Sophia, dochter van Toon Geurtse en Gerrigie Aarts (Eemlandse Klappers deel 13 pagina 52)
Peetertie, dochter van Jan Aelte en Neeltie Artz, is getuige bij de doop van kinderen van Jan Baum en Teuntie Peeters op 23 maart 1722 en 8 juli 1723.
Op 28 augustus is Peetertie Janse, meu van Teuntie, getuige bij de doop van Wilm, zoon van Jan Baum en Teuntie Peeters (Eemlandse Klappers deel 13 pagina 31)
Geboorte: waarschijnlijk

Gehuwd ‎± 1695 Soest (ongeveer 50 jaar gehuwd) met:

manGeurt Evertse Hilhorst‏, zoon van Evert Meijnse Hilhorst en Anthonisgen Thonisse Dorresteijn‏.
Geboren ‎± 1656 Soest, overleden ‎sep 1745 Soest‎, ongeveer 89 jaar. Beroep: landbouwer
Geboorte: nog geen doopinschrijving gevonden.

In de Oude Kerk van Soest bevindt zich een grafsteen met de naam Geurt Hilhorst.
De tekst luidt:
HET KAN DEN MENS GEEN KWAAT
OF HIJ IN'T GRAF VERROT
ALS MAAR SYN ZIELE LEEFT
EN HEEFT GENAE BY GOD
1)

Plegte: Geurt Everdsen Hilhorst - ten behoeve van Jan Cruijff.
Dat voor ons kwam in den Geregte Geurt Everdsen Hilhorst, voor hem zelven ende als man en voogd van zijne jegenwoordige huijsvrouw Petertje Jans, waar hij thans leevendige geboorten is hebbende, ende bekende wel en deugdelijk schuldig te wesen aan ende ten behoeve van Jan Cruijff, deurwaarder der Stad Amersfoort ende zijne Ervgenaamen de somme van een duijsend Caroli guldens tot XX stvs. het stuk, spruijtende uijt zaake van deugdelijke geleende ende verstrekte penningen, bij hem comparant ten vollen ontvangen, ende tot betaalinge van het naabeschreeven hijpotheecq geƫmploieerd,
Belovende daar van jaarlijks tot interesse te betalen vijf guldens van 't honderd dan ingevalle den Rentgeever op zijn tijd betaald (dog drie maanden onbegreepen) zal den zelven konnen volstaan met te betaalen van vier guldens tien stuijvers van 't honderd, en anders niet, in te gaan op dato van het passeeren deses, zulks ten eerste jaar renten verscheenen en omgekomen zal wesen den 13den februarii 1710 ende zo voords van Jaar tot Jaar ter voller en effectueeler aflossinge en voldoeninge toe geduurende die ten allen tijden tot vermaaninge zal konnen en moeten geschieden met gelijke hoofdsomme van duijsend guldens teffens ende daar dan bij leggende de alsdan verscheenen ende ten agteren zijnde renten, ende dat in gangbaaren gelde ten tijde der aflossinge cours hebbende.
Doch zal den Rentheffer het voornoemde Capitaal, voor dat zes jaaren zullen omwesen, niet mogen opeijschen, dog den Rentgeever ten allen tijde, het zelve mogen opbrengen, mids den anderen drie maanden te vooren waarschouwende. Stellende hij comparant tot een speciaal hijpotheecq ende onderpand voor de voorschreweven hoofdsomme ende haarlijkse te verschijnen renten vandien:
- zeker huijs, hov en hovstede en vorder getimmer daar op staande ende omme staande, geleegen in deezen Geregte, streckende van den Brink af, tot in d'Over' of doodweg, groot omtrent een mergen, daar de Heer Hendrik Arnt van Zevender aan beijde zijden geland is; item - een ackertje weijland, streckende van de Brink af, tot aan dAchterweg toe, daar ten oosten Henrik de Leeuw en ten westen 't Convent van Mariƫnburg naast gelegen zijn; alsmede nog - omtrent drie mergen bouwlands op den Soester Eng aan vijv perceeltjes gelegen, welbekend, ofte wie anders met regt daar naast geland en gelegen zouwden mogen wesen. Renuntieerende hij comparant aan d'exceptie non numerate pecuniae, ende allen anderen exceptien, deezen eenigzins contrarieerende, ofte die hij comparant tot zijn voordeel zouwde konnen neemen. Verzoekende hij Comparant in deezen te worden gecondemneerd, ende het speciale hijpotheecq voor 't geene voorschreeven staat, verklaard pandbaar ende executabel, 't welk bij deezen (naar dat ons gebleeken was het regt van den XIsten penning voldaan ende de registratie van dien ter Secretarie der Stad Wijc bij Duurstede gedaan te zijn) geschied zondedr erg. Coram de heer Mr Willem Copes, Schout, Gerrit Thomaszen ende Hendrik Janszen van 't Klooster Schepenen van Soest op den 14den februarii 1709.
HUA - Dorpsgerecht Soest - RAU nr 1144, deel 24 fol. 202/203vs;
Foto-copie in bezit G. Staalenhoef.
Boedelscheiding 01.04.1756 (22) Not. Ant. van Veerssen, Amersfoort
Huwelijk: waarschijnlijk

Kinderen:

1.
manJan Geurtse Hilhorst‏
Geboren ‎± 1696 Soest, overleden ‎17 sep 1744 Soest‎, ongeveer 48 jaar 2). Beroep: landbouwer
Jan was landbouwer op het erf Engendaal en is waarschijnlijk later werkzaam geweest op Hees.
Boedelscheiding september 1745: weduwe Annetje Lammers, kinderen Gerritje, Evert, Lammert, Toon en Peter. Dochter Petertje is reeds overleden. - Not. A. van Veerssen, Amersfoort nr. 1704 deel 7.

2.
manHendrik Geurtsz Hilhorst‏
Geboren ‎± 1697 Soest, overleden ‎na apr 1756‎

3.
man‎Teunis Hilhorst‏‎
Gedoopt ‎14 apr 1699 Soest (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Anna Aertnoldi), overleden ‎26 mei 1751 Hoogland‎, ongeveer 52 jaar
Doop: Eemlandse Klappers deel 13 pagina 46

4.
womanFeijtje Geurtse Hilhorst‏
Gedoopt ‎16 sep 1700 Soest (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Hendrina Wilhelmi), overleden ‎12 jul 1758 Soest‎, ongeveer 57 jaar. Beroep: boerin
Doop: Eemlandse Klappers deel 13 pagina 46

5.
womanGrietje Geurtse Hilhorst‏
Gedoopt ‎18 feb 1702 Soest (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Anna Gerrebrandi, tante)
Doop: Eemlandse Klappers deel 13 pagina 46

6.
woman‎Gisberta Hilhorst‏‎
Gedoopt ‎30 aug 1703 Soest (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Aaltje Hendriks), overleden ‎voor 1756‎, ongeveer 53 jaar

7.
womanNeeltje Geurtse Hilhorst‏
Gedoopt ‎15 mrt 1705 Soest (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Jannighie Eeverts), overleden ‎voor 1772‎, ongeveer 67 jaar
Doop: Eemlandse Klappers deel 13 pagina 46

8.
manPeter Geurtse Hilhorst‏
Gedoopt ‎25 jun 1709 Soest (religie: Rooms Katholiek) (doopgetuige: Aeltje Eekels), overleden ‎16 jan 1760 Soest‎, ongeveer 50 jaar. Beroep: landbouwer aan het Lang End
Doop: Eemlandse Klappers deel 13 pagina 46


Bronnen

1) bron: Van Zoys tot Soest. Tijdschrift van de Historische Vereniging Soest/Soesterberg, extra tekst: Herfst 2020, blz. 35
2) bron: Eemnessers door de eeuwen heen, bladzijde: 286
Neem contact met ons op over vragen, aanvullingen, op- of aanmerkingen.